Damsan Tours khởi động năm mới 2017 cùng với 4 du khách Thụy Điển!

Damsan Tours khởi động năm mới 2017 cùng với 4 du khách Thụy Điển!